SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

Dernek Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi ve Amacı

 

Derneğin Adı

Madde 1- Derneğin adı Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği’dir.

 

Derneğin Merkezi

Madde 2- Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi yoktur.

 

Derneğin Amacı

Derneğin Amacı

Madde 3- Derneğin amacı, üyelerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin kamuoyu nezdindeki önemini belirginleştirmek ve artırmak, sosyal güvenlik alanında mesleki gelişmenin sağlanması için bilimsel araştırma ve yayın çalışması yapmak, sosyal güvenliğe ilişkin politika ve kararların oluşmasına katkıda bulunmak, üyelerinin hukuki menfaatlerini ve mevzuattan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumak için idari birimlere gerekli başvuruları yapmak, adli ve idari tüm yargı mercileri önünde dava açmak.

 

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Tüzük’te geçen;

Dernek: Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği’ni,

Meslek: Sosyal Güvenlik Uzmanlığı’nı,

Sosyal Güvenlik Uzmanı: İlgili mevzuat çerçevesinde yeterlilik sınavını geçmek suretiyle Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını iktisap etmiş olanları,

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı: İlgili mevzuat çerçevesinde Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı unvanını iktisap etmiş olanları ifade eder.

 

Derneğin Faaliyet Alanları

Madde 5- Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere gereken hallerde ilgili makamlardan izin almak suretiyle,

a) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak,

b) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi, kokteyl ve toplantılar düzenlemek, üyelerinin sportif faaliyetlerde bulunmalarına yönelik imkanlar yaratmak ve müsabakalar tertip etmek,

c) Üyelerinin bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmalarına yönelik olarak kütüphane oluşturarak üyelerinin kullanımına sunmak,

ç) Üyeler arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla dinlenme yerleri ve lokaller kurmak, işletmek veya işlettirmek,

d) Üyelerin personel düzeni ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu hususta hukuki yardımda bulunmak, personel hukukundan doğacak sorunların üyeler lehine çözülmesi için çalışmak,

e) Üyelerin mesleki ve kültürel ilgi alanlarına yönelik yayınlar çıkartmak,

f) Üyelerin muhtelif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Yardım Sandığı kurmak,

g) Üyeler adına toplu sigorta sözleşmeleri yapmak,

ğ) Sosyal güvenlik ve benzer mesleki konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki kuruluşlara üye olmak, kuruluşların etkinliklerine katılmak ve ortak projeler yürütmek,

h) Sosyal güvenlik ve benzer mesleki konularda araştırma ve incelemeler yapmak, raporlar sunmak ve yayımlamak,

ı) Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile ilgili tüm taraflara ve toplumun her kesimine sosyal güvenlik ve benzer mesleki konularda eğitimler verilmesini sağlamak ve bu alanda üyelerinin eğitimine katkıda bulunmak,

i) Avrupa Birliği sürecinde projeler için teklif hazırlamak, sunmak ve projeleri yürütmek, proje sonuçlarını uygun olan her araçla yaymak ve yayınlanacak proje geliştirme ve yürütme alanında eğitim vermek ve üyelerine eğitim aldırmak,

gibi faaliyetlerde bulunur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

 

Üye Olabilme Şartları ve Üyelik Çeşitleri

Madde 6- Derneğin iki tür üyesi vardır;

1) Asil Üyelik; aidat ödeyen, seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyelerdir. Asil üye olabilmek için;

a) Medeni haklarını kullanabilme haklarına sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

b)  Kamu haklarından yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak.

c) Ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak, yüz kızartıcı suçtan veya olaydan yada kanunun yasakladığı dernekleri kurmak, yönetmek suçlarından kesin biçimde cezalandırılmamış olmak. İlgili kanunlar uyarınca, dernek kurmasında bir sakınca bulunmamak (dernek kurması yasaklanmamış olmak).

ç) Derneğe, Tüzüğün 4 üncü maddesinde belirtilen Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcıları ile derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen ve bu doğrultuda çalışmayı kabul eden kişiler asil üye olabilirler.

 

2)      Fahri Üyelik (Onursal Üyelik); bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Derneğe üye olduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki görevlerinden ayrılanlar ile çeşitli alanlarda yaptıkları veya yapacakları inceleme, araştırma, görüş ve düşünceleri ile Derneğe maddi ve manevi katkıda bulunarak Derneğin gelişmesine ve Derneğin amacına ulaşmasına yardımcı olanlara talepleri halinde yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılırlar, söz alarak görüşlerini söylerler. Ancak seçme, seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

 

Üyelik Başvurusu

MADDE 7- Tüzüğün 6 ncı maddesindeki şartları taşıyan kişiler, usulüne uygun olarak doldurulmuş Dernek Giriş Formu ve Dernek Tüzüğü’nün kabul edildiğine dair bir taahhütname ile Derneğe başvururlar.

 

Üyeliğe Kabul

Madde 8- Üyeliğe kabul edilme süreci aşağıdaki gibidir:

a) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucu başvuruda bulunan kişiye yazı ile bildirilir.

b) Üyelik istemi kabul edilenler üye kütüğüne, onursal üyelik verilenler onursal üyelik kütüğüne işlenir.

 

Üyelik Aidatı

Madde 9- Derneğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı olarak 40,00 TL alınır. Ayrıca üyelerden aylık aidatı olarak 20 TL alınır. Aylık üyelik aidat miktarı Genel Kurulca belirlenir.

 

 

Üyelerin Hak ve Görevleri

Madde 10- Her üye, genel hükümler çerçevesinde oy kullanma ve Dernek organlarında görev alma hakkına sahiptir. Üyeler, Derneğin her türlü imkan, faaliyet ve vücuda getireceği kuruluşlardan faydalanabilirler. Her üye, bir oy hakkına sahiptir ve oyunu bizzat kendisi kullanır. Üyeler, Derneğin amaçlarına ulaşması için her türlü çabayı gösterirken, Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.

 

Üyelikten Ayrılma

Madde 11- Her üye, yazılı başvuruda bulunmak şartıyla istediği anda üyelikten ayrılabilir. Ancak, üyelikten ayrılmak için başvuru tarihine kadar olan aidatların tam olarak ödenmesi gerekir. Bu suretle üyelikten ayrılanlardan daha sonra derneğe tekrar üye olmak isteyenler, ayrıldıkları tarihten itibaren geçen süreye ait birikmiş aidatlarını toptan ve peşin ödemeleri şartıyla, eski üyelik numarasıyla üyeliğe kabul edilebilirler.

 

Üyelikten Çıkartılma

Madde 12- Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden, Dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve davranışlarıyla Dernek ve üyelerini küçük düşüren, aidatlarını Yönetim Kurulunca verilen süre içerisinde ödemeyenler ile Dernek adına yetkisiz olarak hareket eden üyeler, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma tarihine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Yapısı ve Organları

 

Derneğin Organları

Madde 13- Derneğin çalışmaları aşağıdaki organlarca yürütülür.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

 

Organların Kuruluş ve İşleyişi

Madde 14- Derneğin organları Tüzük hükümlerine göre kurulur ve çalışırlar. Her üye, Genel Kurul ve Yayın Kurulu dışında Dernek organlarından yalnız birinde görev alabilir.

 

Genel Kurul

 

Genel Kurulun Teşekkülü

Madde 15- Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organı olup üyelerin katılmasıyla oluşur.

 

Genel Kurul Toplantıları

Madde 16- Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul, iki yılda bir olmak üzere Nisan ayında Yönetim Kurulu çağrısı üzerine toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurullarının veya Dernek üyelerinin en az beşte birinin isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

 

Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 17- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği veya derneğin feshi hallerinde 2/3'ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Genel Kurulun Toplantı Usulü

Madde 18- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi, saati ve gündemi mahalli iki ayrı gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Çoğunluğun sağlanamaması sebebinin dışında;

 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren, en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya 1 inci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 17 nci maddesindeki toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar katip üyelerden oluşan Başkanlık Divanı teşkil edilir. Toplantının yönetimi seçilmiş Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağının usulüne uygun olarak düzenlenmesinden sorumludurlar. Toplantı tutanağı, başkan, katipler ve hükümet komiserince imzalanarak toplantı sonunda Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

 

Genel Kurulda Görüşülecek Konular ve Temsil

Madde 19- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda alınan kararlar, hazır bulunmayan üyeler için de geçerlidir.

 

Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri

Madde 20- Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılması,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları Raporları ile bilanço, gelir-gider hesaplarının incelenmesi, inceleme sonucuna göre Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi, sorumlu görülenler hakkında kovuşturmaya karar verilmesi,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d) Gerektiğinde derneğin feshi ve tasfiyesi,

e) Üye giriş ve aylık aidatlarının tespit edilmesi,

f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

g) Yönetim Kurulunca hazırlanmış yönetmeliklerin onaylanması,

ğ) Derneğin vakıf veya federasyona katılması veya ayrılması,

h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması

ı) Mevzuatla veya tüzük hükümleriyle Genel Kurulca yapılması öngörülmüş olan diğer görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasıdır.

 

Seçim Biçimi

Madde 21- Genel Kurulda seçimler, aşağıdaki ilkelere tabidir:

a) Yönetim ve Denetleme Kurulları ayrı ayrı iki yıl için seçilir.

b) Başkan, Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyeleri arasında gizli oyla seçilir.

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimlerinde oylar, toplantı salonunda, Genel Kurul Başkanlık Divanınca mühürlenmiş aynı nitelikteki zarflara konup kapatıldıktan sonra oy sandığına atılması suretiyle kullanılır. Genel Kurul başkanlık divanında mühürlü oy, liste, pusula ve zarflarından başkaları geçerli değildir. Oy sahipleri oylarını gizli verirler, bunların tasnifleri açık yapılır. Oy tasnifi ile görevli olanlar, sandıklardan çıkan liste veya pusulalardaki adlardan verilmiş olan oy sayısını, bu pusula veya listelerden geçerli olmayanlarını da göstererek bir tutanakla saptarlar. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluna gidilir ve tutanakla bunun sonucu da gösterilir. Adaylardan isteyenler Genel Kurul başkanının izniyle kendilerini Genel Kurula tanıtabilirler.

 

Yönetim Kurulu

 

Kuruluş

Madde 22- Derneğin yürütme organı olan Yönetim Kurulu, asli üyeler arasından gizli oyla ve iki yıl için seçilen yedi asıl yedi yedek üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir Ölüm, istifa, mazeret ve diğer zorunluluktan meydana gelen asli üyelerdeki boşluklar, aldıkları oy çoğunluğu sırasına göre, başkan tarafından yedek üyelerle doldurulur.

 

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve üyeler arasında iş bölümünü karara bağlar. Yönetim Kurulu başkanı derneğin de başkanıdır.

 

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, karar defterine işlenir ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylama açık usulle yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarından birbirini izleyen ikisine mazeretsiz katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır.

 

Yönetim Kurulu toplantısı yer, tarih ve saati başkan tarafından üyelere en az 3 gün önce bildirilir

 

Görev ve Yetkileri:

Madde 23- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

b) Kendi dönemine ait çalışma raporuyla, gelecek yıla ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.

c) Genel Kurulca verilen kararları uygular.

ç) Derneğe üye olma istekleri hakkında karar verir.

d) Aidatın ve derneğe ait başka gelirlerin vaktinde tahsiline ve gelir kaynaklarının geliştirilmesine çalışır.

e) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının ilgili karar defterine düzenli olarak kaydını sağlar.

f) Giderleri ve harcamaları Genel Kurulca onaylanan bütçeye göre yürütür. Gerektiğinde bölüm ve maddeler arasında aktarmalar yapar.

g) Yayın Kurulu ve Danışma Kurulunun oluşturulmasını ve koordinasyonunu yapar.

ğ) Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek, Denetim Kurulu’na sunar.

h) Genel Kurulu toplantıya çağırmak

ı) Yasaların verdiği olanak ve yetki çerçevesinde ve Genel Kurul kararları doğrultusunda gayrimenkul satın almak, devlet tahvili hazine bonosu veya her nevi tahvil veya  hisse senedi satın almak

i) Kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin , ipotek veya ayni haklar tahsis ettirmek.

j) Tüzük değişikliğine gerek duyulması halinde genel kurula öneride bulunmak.

k) Mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer yetkileri kullanmak.

l) Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcıları ve mesleğin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada husumete ehil olmak.

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 24- Başkan; Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder ve Yönetim Kurulunun çalışmalarını düzenler. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Dernekler Kanunu ile bu tüzük ilkelerinin tanıdığı yetkileri kullanır. Resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda, Dernek adına konuşmalar yapar. Derneğin bütün işlerini, çalışmalarını düzenler. Yönetim Kurulunca alınan kararları yerine getirir. Bütçede ödeneği mevcut fasıllardan ve Yönetim Kurulu’nun saptadığı miktar uyarınca avansı üzerinde bulundurur ve bundan gerekli harcamayı yapar. Acele ve önemli işler nedeniyle Başkan Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Başkan Dernek adına olan yazışmaları imzalar. Başkanın ölümü veya diğer her hangi bir sebeple sürekli olarak görevinden ayrılması halinde Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere kendi üyeleri arasında birini gizli oyla başkan vekili seçer.

 

 

 

Sayman

Madde 25- Sayman yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir ve derneğin bütçesini ve kesin hesabını hazırlar, bütçenin uygulanmasını derneğin para ve mallarının takip ve muhafazasını sağlar bu faaliyetlere ilişkin defter ve kayıtları düzenler ve yürütür.

 

Denetim Kurulu

 

Denetim Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Madde 26- Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla asli üyeler arasından iki yıl için seçilen  3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Kurul 5 gün içinde aralarında bir başkan ve bir raportör seçer. Kurul en az 6 ayda bir toplanır.

 

Kurul, derneğin bütün işlem ve hesaplarını Genel Kurul adına denetler, denetleme sonuçlarını Genel Kurul’a sunar. Denetim Kurulu üyeleri, her zaman defter ve vesikaları inceleme yetkisine sahiptir.

 

Organlara Seçilenlerin Bildirimi

Madde 27- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

 

İç Denetim

Madde 28- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Yayın Kurulu

 

Kuruluş

Madde 29- Yayın Kurulu, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği, Dernek üyeleri ile gerektiğinde akademik personel arasından seçilecek kişilerden oluşur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü hallerde komiteler teşkil edebilir.

 

Görev ve Yetkileri

Madde 30- Yayın Kurulu, Derneğin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek her türlü yayın faaliyetlerinin düzenlenmesinden sorumludur.

 

Danışma Kurulu

 

Kuruluş

Madde 31- Danışma Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu ve diğer kurullardan ikişer temsilci ile birlikte Yönetim Kurulu tarafından atanan üyelerden oluşur. Danışma Kurulu en az altı ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda bu kurulun başkanıdır.

 

Görev ve yetkileri

Madde 32– Danışma Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

a) Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak.

b) Derneğin çalışmaları ile ilgili araştırmalar yapmak.

c) Derneğin çalışmalarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun oluşturacağı çalışma komitelerinde görev almak.

 

Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Bütçe

Madde 33- Derneğin gelir ve giderleri, yıllık bütçe düzeni içinde kaydedilir.

 

Gelirler

Madde 34- Dernek gelirleri şunlardır:

a) Üyelik aidatları. Aidat tutarı Genel Kurulca tespit edilir.

b) Yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konferans, spor yarışmaları, sosyal tesisler, lokal, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

c) Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler,

ç) Bağış ve yardımlar,

d) Mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre yapılacak işlerden elde edilecek gelirler,

e) Sair gelirler.

 

Gelirlerin Toplanması

MADDE 35- Gelirlerin toplanması usul ve esaslarını Yönetim Kurulu tayin eder.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 36- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Giderler

MADDE 37- Giderlerin yapılması usul ve esaslarını Yönetim Kurulu tayin eder. Dernek başkan Yönetim Kurulunun tayin edeceği miktara kadar sarf yetkisini taşır. Bu çeşit harcamalar için yeteri kadar kaynak bir bankada açılacak hesapta bulundurulur.

 

Dernek Hesapları

MADDE 38- Dernek hesapları, muhasebe kurallarına göre tutulacak defter ve kayıt düzeni içinde yönetilir.

 

Defterler

MADDE 39- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Madde 40- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il Dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

 

Derneğin Feshi

Madde 41- Tüzüğün 20 nci maddesindeki esaslar içinde Genel Kurul toplantıya çağrılarak derneğin feshine karar verilebilir. Ancak, derneğin feshi kararı için Genel Kurul’un 2/3 çoğunlukla toplanması şartı aranır. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamazsa, tekrar toplantı çağrısı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından aza olamaz. Ancak, bu suretle yapılacak toplantılarda kararın mevcut üyelerin 2/3 oyu ile alınması şarttır.

 

Dernek Mallarının Tasfiyesi

Madde 42- Derneğin feshi halinde Genel Kurul veya mahkeme kararı alınması için gerekli işlem yapılır. Derneğin mal varlığı Genel Kurulun karar vereceği kişi, kurum veya hayır kurumlarına bağışlanır. Tüzükte açıklanmamış olan tasfiye ile ilgili hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 43- Başkan ve Dernek organlarında görev alan üyelere hakkı huzur verilmez. Ancak bu gibilere katıldıkları toplantılar ve görev seyahatleri için yolluk ve zorunlu giderleri karşılığı olarak Yönetim Kurulunca takdir edilecek bir ödeme yapılır.

Madde 44- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

 

Geçici Madde 1- Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneğinin kurucu üyeleri şunlardır.

 

TAB.

ADI SOYADI

MESLEĞİ

T.C.

İlker ŞİRİN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

T.C.

Umut GÖÇMEZ

Sosyal Güvenlik Uzmanı

T.C.

Salim KIZILÖZ

Sosyal Güvenlik Uzmanı

T.C.

Nadide YİĞİTELİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı

T.C.

Ali Utku CENGİZ

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

ÖmerAyhan AÇMAZ

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Tuna GENÇ

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Veli AĞÖREN

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Ayça ALTINDAL

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Zeynep GÜNDER

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Süleyman UZUN

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Bilgehan ANDİÇ

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Duygu TAŞDELEN

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Banu YÖRÜK

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Hürü SAVRUN

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C.

Zübeyde BİLGİ

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

T.C

Haluk Ecder SELEN

Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

 

Geçici Madde 2- Geçici yönetim kurulu şu üyelerden oluşur.

 

 

ADI SOYADI

MESLEĞİ

1

İlker ŞİRİN

Başkan

2

Zeynep GÜNDER

Sayman

3

Ali Utku CENGİZ

Üye

4

Ayça ALTINDAL

Üye

5

Banu YÖRÜK

Üye

6

Süleyman UZUN

Üye

7

Bilgehan ANDİÇ

Üye

8

Tuna GENÇ

Yedek Üye

9

Veli AĞÖREN

Yedek Üye

10

Nadide YİĞİTELİ

Yedek ÜYE

 

Geçici Madde 3- Geçici denetim kurulu şu üyelerden oluşur.

 

 

ADI SOYADI

MESLEĞİ

1

Zübeyde BİLGİ

Üye

2

Haluk Ecder SELEN

Üye

3

Hürü SAVRUN

Üye

4

Duygu TAŞDELEN

Yedek Üye

 

MADDE 45- Bu tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.