SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Mesleği

Kuruluş aşamasından itibaren Kurumumuzun, uzmanlaşmaya dayalı nitelikli bir personel yapısı ile norm ve standart birliğini sağlamış, uluslar arası düzeyde örnek alınan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin uygulayıcısı olması öngörülmüştür.

 

Kurumumuz gibi strateji belirleme, politika geliştirme ve uygulama alanında faaliyet gösteren kurumlar bu işlevleri, alanlarında yetişmiş uzmanları vasıtasıyla yürütmektedir. Mesleki uzmanlaşmaya dayalı olarak hizmet vermeyi hedefleyen Kurumumuzda merkezde 600 adet Sosyal Güvenlik Uzman kadrosu ihdas edilmiştir. Hali hazırda Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilat kadrosunda 30 Sosyal Güvenlik Uzmanı ve 222 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı görev yapmaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı kadrosu, 2001 yılı sonunda Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı bünyesinde sosyal sigorta uzmanı olarak tanımlanan ve 5502 sayılı Kanunun Geçici 2 nci  maddesinin beşinci fıkrası ile Sosyal Güvenlik Uzmanlığına dönüştürülen yeni bir kadrodur. Aynı Kanunun 30. maddesinde de Sosyal Güvenlik Uzmanları ve Yardımcılarının göreve atanmaları ve atanacaklarda aranan nitelikler, Müfettişler ve Yardımcıları ile birlikte düzenlenmiştir. Her iki kariyer meslek grubu için göreve alınma ve görevde yükselme bakımından gereken nitelikler aynı olup bu hususlar iki ayrı yönetmelikle düzenlenmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları üç yıl süren belirli bir yetiştirme programı sonrası tez hazırlamak ve yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle Sosyal Güvenlik Uzmanlığı kadrolarına atanmaktadır.

 

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı kadroları için, Kamu Personeli Seçme Sınavında A grubu olarak tanımlanan kariyer meslek gruplarını içeren sınav puanı ile yazılı ve sözlü giriş  sınavı yapılmak olup, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı unvanıyla atamaları yapılmaktadır.

 

Sosyal Güvenlik Uzmanları göreve atandıktan sonra kazandıkları deneyimler bakımından Kurumumuz için önemli bir kapasite yaratmaktadır. Bir kariyer mesleği olarak Sosyal Güvenlik Uzmanlığının amacının sosyal güvenliğin mevzuat alanında olduğu kadar, uluslararası uygulamalar boyutunu da kapsayan her alanda yetişmiş ve Kurumumuzun etkinliğinin temelini oluşturabilecek bir kadro kurmak olduğunu düşünmekteyiz. Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Yardımcıları yeni katılan fertleriyle birlikte Kurum için katma değer yaratacak çalışmalarda bulunma ve Kurumun ihtiyaçlarına her alanda cevap verme gayreti içindedir.

 

Sosyal Güvenlik Uzman ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılarının Görev ve Yetkileri:

a) Sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Kurumun hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, Türkiye'de ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak.

b) Sosyal sigorta uygulamalarında yardıma hak kazanma yükümlülükleri ve sigorta yardımlarının düzeyi konularında norm ve standart birliğini sağlamaya yönelik inceleme ve araştırma yapmak, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

ç) Kurum gelirlerinin güncel ve geleceğe yönelik değerlendirilmesinde uygun yatırım araçlarını araştırarak en az risk ile en fazla getiriyi elde etme hususlarında çalışmalar yapmak ve bu konuda hazırladığı raporu görevli olduğu birimin amirine sunmak.

d) Kurum kaynakları ile varlıklarının değerlendirilmesi hususunda istatistiki bilgileri düzenli olarak derlemek, değerlendirmek.

e) Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve görevle ilgili olarak idarece gerekli görülen konular hakkında etüt ve incelemeler yapmak, mütalaa vermek ve önerilerde bulunmak.

f) Kurum Başkanı ve birim amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

 

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılarının Sorumlulukları:

Uzman ve uzman yardımcıları; görevlerini yerine getirirken mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında, doğru, güvenilir, güncel ve karşılaştırılabilir verilerin bilimsel yöntemlerle derlenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması çalışmalarının düzenli olarak yapılmasından, kendisine verilen dosya ve evrakın gereği gibi muhafaza edilmesinden, yetenek ve yetkilerini gereği gibi kullanmasından amirlerine karşı sorumludur.

 

 

Mesleğe Giriş Sınavı:

(1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş sınavı, Komisyon tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Başkan, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamını üniversitelere veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

 

Giriş Sınavı Duyurusu:

Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgarî puanlar, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak kadro unvanları ve sayıları, son başvuru tarihi, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî Gazete’de ve Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilân edilir.

 

Giriş Sınavına Katılabilme Şartları:

(1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi, sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

ç) Giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak.

d) KPSS yabancı dil bölümünden soru sayısının en az % 60’ını doğru cevaplamış olmak veya geçerliliği devam eden KPDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

(2) Başkanlık, birinci fıkranın (a) bendinde sayılan alanlardan olmak kaydıyla ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre kontenjan belirlenir.

 

Yazılı Sınav Ve Sınav Konuları

(1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) çağrılır. Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır.

(2) Sınav konuları şunlardır:

a) Kamu Maliyesi:

1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi).

2) Maliye Politikası.

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

b) İktisat:

1) İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz).

2) İktisat Politikası.

3) Para Teorisi ve Politikası.

4) Uluslararası İktisat.

5) Türkiye İktisadı ve Güncel İktisadi Sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku.

2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç).

3) Borçlar Hukuku.

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku).

5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku.

6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku.

ç) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe.

2) Mali Tablolar Analizi.

d) Yabancı Dil (aşağıdaki dillerden birisi):

1) İngilizce.

2) Fransızca.

3) Almanca.

(3) Ancak, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık idaresi, sağlık yönetimi, sosyal hizmetler, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, ekonometri, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık ve sigortacılık fakülteleri bölümleri mezunlarından alınacak uzman yardımcısı adayları için belirlenecek sorular, ikinci fıkrada sayılan yabancı dil alanından aynı, mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisinden olmak üzere farklı olarak hazırlanır.

(4) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınav soruları Komisyon tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Komisyonca, seçilen sınav soruları, sınav süresi ve puanları tutanakla tespit edilir. Soru kağıtları zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilir.

(5) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından Komisyonun gözetim ve denetimi altında yapılır.

(6) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, adayların huzurunda açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılır ve sınava başlanır. Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Komisyona teslim edilir. Yazılı sınav notu Komisyon tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden altmış puandan az olmamak üzere ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.

(7) Sınav sonuçları, Başkanlık ilan panosunda ve Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları sınavda başarılı olanların elektronik adreslerine bildirilir.

(8) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(9) Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması hâlinde de aynı esaslar uygulanır.