SOSYAL GÜVENLİK UZMANLARI DERNEĞİ

Faaliyetler

Derneğin amacı, Sosyal Güvenlik Uzmanları’nın sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, Sosyal Güvenlik Uzmanları’nın kamuoyu nezdindeki önemini belirginleştirmek ve artırmak, sosyal güvenlik alanında mesleki gelişmenin sağlanması için bilimsel araştırma ve yayın çalışması yapmak, sosyal güvenliğe ilişkin politika ve kararların oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere gereken hallerde ilgili makamlardan izin almak suretiyle,

 

a) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak,

 

b) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi, kokteyl ve toplantılar düzenlemek, üyelerinin sportif faaliyetlerde bulunmalarına yönelik imkanlar yaratmak ve müsabakalar tertip etmek,

 

c) Üyelerinin bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmalarına yönelik olarak kütüphane oluşturarak üyelerinin kullanımına sunmak,

 

ç) Üyeler arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla dinlenme yerleri ve lokaller  kurmak, işletmek veya işlettirmek,

 

d) Üyelerin personel düzeni ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu hususta hukuki yardımda bulunmak, personel hukukundan doğacak sorunların üyeler lehine çözülmesi için çalışmak,

 

e) Üyelerin mesleki ve kültürel ilgi alanlarına yönelik yayınlar çıkartmak,

 

f) Üyelerin muhtelif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Yardım Sandığı kurmak,

 

g) Üyeler adına toplu sigorta sözleşmeleri yapmak,

 

ğ) Sosyal güvenlik ve benzer mesleki konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası bilimsel ve mesleki kuruluşlara üye olmak, kuruluşların etkinliklerine katılmak ve ortak projeler yürütmek,

 

h) Sosyal güvenlik ve benzer mesleki konularda araştırma ve incelemeler yapmak, raporlar sunmak ve yayımlamak,

 

ı) Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile ilgili tüm taraflara ve toplumun her kesimine sosyal güvenlik ve benzer mesleki konularda eğitimler verilmesini sağlamak ve bu alanda üyelerinin eğitimine katkıda bulunmak,

 

i) Avrupa Birliği sürecinde projeler için teklif hazırlamak, sunmak ve projeleri yürütmek, proje sonuçlarını uygun olan her araçla yaymak ve yayınlanacak proje geliştirme ve yürütme alanında eğitim vermek ve üyelerine eğitim aldırmak,

 

gibi faaliyetlerde bulunur.